Bezpečná Příbram

Policie informuje

Zpět na rozcestník

Kam chceš dojít…?

Jedná se o projekt zaměřený na drogovou prevenci, který vytvořili policisté z Územního odboru Příbram a pracovníci Věznice Příbram. Ve školním roce 2021/2022 zahájili pilotní projekt na šesti základních školách.

Jednou z priorit Policie ČR je boj proti nelegálním drogám. Drogová kriminalita má vzestupnou tendenci, současně klesá věková hranice prvouživatelů psychotropních látek. Samotné zneužívání těchto látek je velmi často spjato s trestnou činností majetkového charakteru. Drogy jsou drahé, závislé osoby potřebují na jejich nákup denně až několik tisíc korun. Finanční prostředky velmi často získávají trestnou činností či prostitucí. Jak z praxe vyplývá, převážnou část krádeží páchají uživatelé drog. Ve věznicích jsou odsouzení průměrně z 80 % osoby závislé na drogách.

„Jakýkoli projekt tohoto typu velice vítáme“, říká ředitel Věznice Příbram, plk. Petr Červený, „prevence kriminality je v dnešní době velice potřebná. Většina odsouzených mužů i žen má drogovou minulost, nebo alespoň zkušenost. Přál bych si, aby se úspěšnost takovýchto projektů v budoucnu projevila jak klesající recidivou, tak také nižšími počty našich ´klientů´.“

Při prováděných přednáškách v prvních ročnících středních škol policisté zjistili, že většina mladistvých nemá základní právní povědomí o trestněprávní odpovědnosti v oblasti trestné činnosti související se zneužíváním omamných a psychotropních látek. Navíc nevědí, jak drogy vypadají, co jim může být nabízeno a v jaké formě.

Projekt představuje netradiční formu prevence kriminality kombinující:
- přednáškovou činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby, kteří cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na Příbramsku, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života.
V rámci druhé přednášky se děti dozví o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.

- zapojení vybraných odsouzených k sepsání dopisu, jehož obsahem je popsání jejich životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, tato činnost souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody,

- začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde děti s dopisy od odsouzených pracují. Jde o to, ukázat jim nejzazší dopad zneužívání drog, poučení se z chyb jiných,

- aktivní zapojení žáků ve formě vypracování otázek na odsouzeného, pracovníky policie nebo věznice,

- zodpovězení dotazů odsouzeným prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu. V rámci projektu je respektována ochrana osobních údajů a zachována anonymita.

Další články:

Aktuální téma

Policie přijímá do svých řad nové kolegy

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa. Novým policistům je vyplácen náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc korun.

zobrazit více

Rychlý kontakt

Policie České republiky
Obvodní oddělení Příbram
Žežická 498, 261 23
Příbram V - Zdaboř

Tísňové volání:
158
Státní linka:
974 879 760

Městská policie Příbram
nám. T.G.M. čp. 212, 261 01
Příbram I

Tísňové volání:
156
Státní linka:
318 624 245

více kontaktů kontakt na střážníky